Brannerเฉพาะทาง64

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2564

คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป คู่มือสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คู่มือสาขาการพยาบาลสาธ ...

DD4454-5454-9

การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เ ...

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบ NCD Platform ใน Application ระบบพยาบาลทางไกลและการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการระบบ NCD Platform ใน Application

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด 535,000 BTU

auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อนํ้าหล่อเย็นและวัสดุอุปกรณ์ของหอผึ่งนํ้า สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็น

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานระบบภาพและเสียง

auction-hammer

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายฯ

auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTUพร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ VRF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศรายงานตัว ลงทะเบียน