พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 1. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560
 2. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 8. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลอธิการบดี พ.ศ. 2560
 9. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560
 10. ประกาศ เรื่องการนำคู่มือประเมินผลอธิการบดีมาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ อธิการบดี
 11. ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 1. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 4. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561
  3. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 8. บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560
 9. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 10. ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560
 11. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
  1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2562
 12. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 13. ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561
 14. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. สัญญาทดลองปฏิบัติงาน
  2. สัญญาปฏิบัติงาน
  3. สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  4. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
 15. ระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2562
  1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
  2. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  3. สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
  4. เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)
  5. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  6. เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ
  7. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 16. ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
 17. ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
 18. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  2. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉ.3) พ.ศ 2563
 19. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 20. ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 21. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
 22. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. เอกสารแนบท้ายประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่่าสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2
  2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562
 23. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
 24. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรชั่วคราว พ.ศ. 2561
 25. ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 26. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
  1. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 27. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
 28. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561
 29. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561
  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563
 30. ประกาศเรื่องชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน
  2. บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน
  3. บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือชี่ยวชาญเฉพาะ
  4. ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 31. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ

 32. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
 33. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ของสถาบัน พ.ศ. 2563
  1. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจาย์ พ.ศ. 2563
 34. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
  1. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  2. ประกาศคณะกรรมการบรริหารงานบุคคล เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2563
 35. ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
 36. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562
  1. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2564
 37. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562
 38. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ 2562
 39. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พ.ศ. 2563
 40. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563
 41. ระเบียบให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นบุคลากร พ.ศ. 2563
 42. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563
 43. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563
 44. ระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

  1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2564
 45. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการสั่งให้บุคลากรสถาบันออกจากงาน กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม พ.ศ. 2564
 46. วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 47. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 48. ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

 1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและการวิจัย พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560
 8. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560
 9. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560
 10. ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐาน พ.ศ. 2560
 11. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560
 12. ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทรณ์ ของนักศึกษา พ.ศ. 2560
 13. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
 14. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560
 15. ระเบียบว่าด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 16. ระเบียบว่าด้วยเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 17. ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561
 18. ระเบียบว่าด้วยกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561
 19. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 20. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักศึกษาและการกำหนดโทษ พ.ศ. 2561
 21. ระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561
 22. ประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 23. ประกาศข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 24. ประกาศแนวปฏิบัติในการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562
 25. ประกาศภาระงานและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม พ.ศ. 2562
 26. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562
 27. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
 28. ระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2562
 29. หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 
 30. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกญฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564

 1. แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
 2. แต่งตั้งกรรมการการเงิน
 3. แต่งตั้งกรรมการจัดการทรัพย์สิน
 4. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
 5. แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี
 6. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ พ.ศ. 2563
 7. แต่งตั้งกรรมการประเมินสถาบัน
 8. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ นักศึกษา
 9. แต่งตั้งคณะกรรกมาตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานสถาบัน
 10. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันฯ
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 14. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งอธิการดี
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 18. แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 19. แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
 20. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 21. แต่งตั้งรองอธิการบดี
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง
 24. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 25. คำสั่งสภาสถาบัน เลขที่ 1 /2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 26. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 27. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
 28. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 29. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 30. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย