พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 1. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560
 2. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 8. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลอธิการบดี พ.ศ. 2560
 9. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560
 10. ประกาศ เรื่องการนำคู่มือประเมินผลอธิการบดีมาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ อธิการบดี
 11. ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560
 12. ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2564
 13. ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564

 1. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 4. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561
  3. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
   1. ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับ สถาบันการพยาบาล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560
   2. ประกาศ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับ สถาบันการพยาบาล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560
  4. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉ.5) พ.ศ. 2566
  5. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉ.6) พ.ศ. 2566
   1. ประกาศก.บ.ค. เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพของบุคลากรสถาบันกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ พ.ศ. 2566
- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560
  1. บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร พ.ศ. 2564 (ฉ.2)

บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 2. ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2562
  1. ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
  2. ระเบียบว่าด้วยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉ.2) พ.ศ. 2566

- ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  2. ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน (ฉ.2) พ.ศ. 2566

- ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
 2. ระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2562
  1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  2. เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ
  3. สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
  4. เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)
  5. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) w.ศ. 2564

- ระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
 2. ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
 3. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
 4. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
 5. ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
 7. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. เอกสารแนบท้ายประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่่าสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2
  2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562
  3. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2564
 8. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
 9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรชั่วคราว พ.ศ. 2565
 10. ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 11. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
  1. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉ.3) พ.ศ. 2566
  3. ประกาศว่าด้วยแบบคำมั่นในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง พ.ศ. 2566
 12. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
 13. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561
 14. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561
  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563
 15. ประกาศเรื่องชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน
  2. บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน
  3. บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือชี่ยวชาญเฉพาะ
  4. ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  5. ประกาศ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
 16. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ
 17. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2565
 18. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ของสถาบัน พ.ศ. 2563
 19. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
  1. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป (ฉ.3) พ.ศ. 2566
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2563
  4. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

- ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2563

 1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562
  1. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2564
  2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562
 2. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ 2562
 3. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พ.ศ. 2563
 4. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563
 5. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ผู้ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563
  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยโรค 

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563
  1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการสั่งให้บุคลากรสถาบันออกจากงาน กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม พ.ศ. 2564
 4. ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
 5. ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
 6. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานและวิธีการเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
 7. ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2565 
 8. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชย พ.ศ. 2565
  1. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชย พ.ศ. 2565 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่ออายุงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2566

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2560
 3. ระเบียว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ. 2561
 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 5. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561
 6. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2561
  1. ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
  2. ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
  4. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566
 7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562
 8. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับงบกลาง พ.ศ. 2564
 9. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินออม พ.ศ. 2565

 1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและการวิจัย พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2560
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560
 8. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560
 9. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560
 10. ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐาน พ.ศ. 2560
 11. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560
 12. ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทรณ์ ของนักศึกษา พ.ศ. 2560
 13. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
 14. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560
 15. ระเบียบว่าด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 16. ระเบียบว่าด้วยเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 17. ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561
 18. ระเบียบว่าด้วยกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561
 19. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 20. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักศึกษาและการกำหนดโทษ พ.ศ. 2561
 21. ระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561
 22. ประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 23. ประกาศข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 24. ประกาศแนวปฏิบัติในการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562
 25. ประกาศภาระงานและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม พ.ศ. 2562
 26. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562
 27. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
 28. ระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2562
 29. หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 
 30. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกญฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564
 31. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565
 32. ประกาศแนวปฏิบัติเมื่อผู้เรียนได้รับอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล พ.ศ. 2561 (Incident)
 33. ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการปฏิบัติการพยาบาลของผู้เรียน พ.ศ. 2561 (Malpractice)
 34. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ.2563
  1. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 
  2. ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2566 

 1. แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คำสั่งที่ 1/2561
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คำสั่งที่ 2/2564
 2. แต่งตั้งกรรมการการเงิน
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน คำสั่งเดิม 2/2561 
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน คำสั่งเดิม 2/2564
 3. แต่งตั้งกรรมการจัดการทรัพย์สิน
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน คำสั่ง 3/2561 
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน คำสั่ง 4/2564
 4. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่องแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ คำสั่งที่ 4/2561
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่องแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ คำสั่งที่ 5/2564
 5. แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565
 6. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ พ.ศ. 2563
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่หมดวาระและคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คำสั่งที่ 7/2564
 7. แต่งตั้งกรรมการประเมินสถาบัน
 8. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ นักศึกษา
 9. แต่งตั้งคณะกรรกมาตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานสถาบัน
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันคำสั่งที่ 9/2561
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน คำสั่งที่ 6/2564 
 10. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันฯ
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาฯเดิมหมดวาระ คำสั่งที่ 12/2561
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาฯเดิมหมดวาระ คำสั่งที่ 8/2564
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 14. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งอธิการดี
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน คำสั่งที่ 13/2564
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน คำสั่งที่ 13/2564
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คำสั่งที่ 1/2562
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คำสั่งที่ 9/2564
 18. แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
  1. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน คำสั่งที่ 2/2562
  2. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน คำสั่งที่ 18/2564
 19. แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
 20. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 21. แต่งตั้งรองอธิการบดี
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง
 24. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 25. คำสั่งสภาสถาบัน เลขที่ 1 /2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 26. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 27. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
 28. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 29. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 30. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
 31. คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์) คำสั่งที่ 17/2564
 32. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินออม พ.ศ. 2565
 33. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565
 34. ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย